Hoa Nhi sẽ giới thiệu đến các bạn Quà Phúc Lợi trong Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

Các vị đại hiệp sơ nhập giang hồ đạt đủ điều kiện có thể nhận được những phần thưởng quà phúc lợi tương ứng như sau

ONLINE NGÀY
(Mi thi gian online nht định s nhn ngu nhiên 1 phn thưởng)

3 phút
- 1 Phiếu đồng khóa 100
- 2 Phi
ếu bc khóa 1 vn
- 1 Phi
ếu đồng khóa 500
- 1 Huy
n tinh cp 2

15 phút
- 2 Phiếu bc khóa 1 vn
- 1 Phi
ếu đồng khóa 500
- 2 Huy
n tinh cp 2
- 2 Huy
n tinh cp 3

45 phút
- 1 Phiếu đồng khóa 500
- 5 Phi
ếu bc khóa 1 vn
- 2 Huy
n tinh cp 2
- 2 Huy
n tinh cp 3

60 phút
- 5 Phiếu bc khóa 1 vn
- 1 Phi
ếu đồng khóa 500
- 2 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4

ĐĂNG NHẬP
(Mi ngày đăng nhp s nhn ngu nhiên 1 phn thưởng)

Ngày 1
- 5 Huyn tinh cp 1
- 5 Huy
n tinh cp 2
- 1 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4

Ngày 2
- 5 Huyn tinh cp 1
- 5 Huy
n tinh cp 2
- 1 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4

Ngày 3
- 5 Huyn tinh cp 2
- 2 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4
- 1 Huy
n tinh cp 4

Ngày 4
- 5 Huyn tinh cp 2
- 2 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4
- 1 Huy
n tinh cp 5

Ngày 5
- 5 Huyn tinh cp 2
- 2 Huy
n tinh cp 3
- 1 Huy
n tinh cp 4
- 1 Huy
n tinh cp 5

Ngày 6
- 5 Huyn tinh cp 3
- 2 Huy
n tinh cp 4
- 1 Huy
n tinh cp 5
- 1 Huy
n tinh cp 6

Ngày 7
- 1 Huyn tinh cp 6
- 1
Đại bch cu hoàn
- 1 Kim Tê c
p 4
- 1 Vô h
n truyn tng phù 30 ngày

TÍCH LŨY ĐĂNG NHẬP

Ngày 1
- 5 Huyn tinh cp 3

Ngày 7
- 5 Huyn tinh cp 4

Ngày 14
- 3 Huyn tinh cp 5

Ngày 21
- 3 Phiếu đồng khóa 500

Ngày 30
- 1 Huyn tinh cp 7

THƯỞNG CẤP

Cp 50
- 5 Huyn tinh cp 4
- 10 Phi
ếu bc khóa 1 vn

Cp 60
- 3 Huyn tinh cp 5
- 10 Phi
ếu bc khóa 1 vn

Cp 70
- 5 Huyn tinh cp 5
- 10 Phi
ếu bc khóa 1 vn

Cp 80
- 3 Huyn tinh cp 6

Cp 90
- 1 Huyn tinh cp 7

Cp 100
- 2 Huyn tinh cp 7

Cp 110
- 1 Huyn tinh cp 8

Hy vọng sẽ giúp các đại hiệp vững bước hơn trên con đường sơ nhập giang hồ!

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

>>Fanpage: Kiếm Vương 1 ADNX Mobile

>>Kênh trung tâm hỗ trợ khách hàng: https://support.adnx.vn/