Cơ chế Tính Điểm và cơ chế Chiếm Lãnh Thổ

I. CƠ CHẾ TÍNH ĐIỂM CHIẾN CÔNG CỦA BẢN THÂN VÀ CẢ BANG.

✺ Chiến công cả bang:

   ✽ Đánh phá 1 long trụ sẽ được 300 điểm vào tổng chiến công.

   ✽ Giết quái thường sẽ được 5 điểm vào tổng chiến công.

   ✽ Giết tướng được 20 điểm vào tổng chiến công.

   ✽ Giết soái được 300 điểm vào tổng chiến công.

   ✽ Chiếm giữ 1 long trụ sẽ được 10 điểm trong 60s,tối đa 6 long trụ và được cộng 60 điểm vào tổng chiến công.

✺ Chiến công từng thành viên để nhận thưởng:

   ✽ Tổ đội kết thúc sẽ được 600 điểm vào chiến công của bản thân và các thành viên được tăng thêm 300 điểm vào chiến công của bản thân.

   ✽ Chiếm giữ 1 long trụ sẽ được 10 điểm trong 60s,tối đa 6 long trụ và được cộng 60 điểm vào chiến công của thành viên viên trong map chiến đấu.

   ✽ Giết quái thường sẽ được 5 điểm vào  chiến công của bản thân.

   ✽ Giết tướng cả tổ đội được 20 điểm vào  chiến công của bản thân.

   ✽ Giết soái cả tổ đội được 300 điểm vào tổng chiến công của bản thân.

   ✽ Giết người sẽ được 5 điểm vào  chiến công của bản thân.

II. CƠ CHẾ CHIẾM VÀ CÔNG THỦ LÃNH THỔ.

Cơ chế chiếm:

   ✽ Bang hội vs Bang hội: Bang hội nào có tổng số chiến công cả Bang có được sau khi hết thời gian tranh đoạt lãnh thổ ở map cao nhất thì sẽ là người sở hữu lãnh thổ đó  (Biểu hiện bằng top của map trong bảng chiến công).

   ✽ Bang hội vs Lãnh thổ trống:Bang hội phải chiếm 3 Long Trụ trở lên mới chiếm lãnh thổ thành công

   ✽ Bang Hội vs Bang Hội vs Lãnh thổ trống:Phải chiếm 3 Long Trụ trở lên và có tổng số chiến công cả Bang cao nhất thì mới chiếm được Lãnh Thổ.Nếu Bang hội chiếm được 3 long trụ trở lên mà có tổng điểm nhỏ hơn hoặc có tổng điểm cao nhất nhưng chỉ chiếm chưa đến 3 Long trụ thì lãnh thổ vẫn là lãnh thổ trống.

Cơ chế Công Thủ:

   ✽ Bang hội thủ lãnh thổ vs Bang hội tuyên chiến:Bang hội nào có tổng số chiến công cả Bang có được sau khi hết thời gian tranh đoạt lãnh thổ ở map cao nhất thì sẽ là người sở hữu lãnh thổ đó  (Biểu hiện bằng top của map trong bảng chiến công).

   ✽ Bang hội thủ lãnh thổ vs Hệ Thống:Sẽ có tỉ lệ lãnh thổ bị hệ thống chiếm đánh, trong thời gian chinh chiến Bang hội phải giết chết Boss soái thì mới tính là thủ lãnh thổ thành công.